Landskapets historia

När började Västerbotten egentligen bli ett landskap befolkat av svenskar söderifrån? Då Västerbotten är ett av Sveriges nordligaste landskap med kustgräns mot Bottenviken, Lappland i norr och Ångermanland i söder så har det ändå hittats fynd från stenåldern i området. Fynden är betydligt färre än i övriga Sverige vilket tyder på att det skogsbeklädda Västerbotten alltså var glesbefolkat under hela forntiden. Människor började vandra in 6000-8000 f.Kr från alla håll, och under bronsåldern började människorna vid kusten ha handelskontakter med Ryssland och Sibirien medan fjällen i inlandet beboddes av samer som redan då ägnade sig åt renskötsel. Nyare forskning visar att det fanns en jordbrukarbefolkning längs Västerbottens kust under hela stenåldern men utan större påverkan från omvärlden.   

Mindre samhällen och industri

Västerbotten blev under Medeltiden kristnat, vilket betyder att en nybyggarverksamhet måste ha nått regionen under 1300-talet med folk från södra Sverige. Naturtillgångar började också ges ut till adeln och kyrkan med nyttjanderätt. Skillnaderna mellan kust och inland började också märkas då all transport främst skedde på vattenvägar och det var främst här som små samhällen började växa fram. 
I början av 1600-talet grundades därmed Umeå men var fortfarande en liten ort och Västerbotten fortsatte att vara glesbefolkat. På 1700-talet lockades mer folk till regionen med nybyggare från främst Finland och landsbygden. När sedan industrier började ta fart blev Såg och Bruksindustri viktiga för varvsindustrin som blev central under 1800-talet. Gruvdriften kom igång i början av 1900-talet och det var också nu som befolkningen började öka avsevärt i Umeå.

Landskapets historia

Satsning på utbildning

År 1905 hade Umeå 5000 invånare, som 1995 hade växt till ca 100 000 personer. Den stora tillväxten bestod av 54% inflyttade studenter från övriga Sverige då utbildning kom att bli en central verksamhet i Västerbotten under 1800-talet. Västerbottens allra första läroverk började sin verksamhet i Umeå 1958. Strax innan, 1956, kom högskoleverksamheten igång med Tandläkarinstitutet som första institution, och Umeå kunde titulera sig Universitet strax därefter år 1965 då lasarettet också fick status som regionsjukhus. Idag finns ett flertal verksamheter kopplade till Umeå Universitet, som Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Idrottshögskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet, vilket bidrog till att Umeå blev europeisk kulturhuvudstad 2014. 

Idag bor ca 260 000 personer i Västerbotten. Umeå fortsätter att ha en stabil befolkning tillsammans med Skellefteå med sin satsning på industri. Övriga orter har sett en viss befolkningsminskning fram till att utländsk invandring ökat antalet invånare på senare år.